top of page
Wojciech Chałupka - Elegia (2022)
07:25

Wojciech Chałupka - Elegia (2022)

Wojciech Chałupka - Elegy to the words of Krzysztof Kamil Baczyński for soprano, violin and piano (premiere) Teona Todua (soprano), Janusz Wawrowski (violin), Mateusz Krzyżowski (piano) PL Elegia powstała z inspiracji wierszem K. K. Baczyńskiego o tytule Elegia IV. Utwór jest muzyczną wizją tekstu niezwykle symbolicznego i emocjonalnego. Pomimo nostalgicznego nastroju Elegia niesie ze sobą świetlistą nadzieję. - Wojciech Chałupka Krzysztof Kamil Baczyśki był polskim poetą, żołnierzem Armii Krajowej i jednym z przedstawicieli pokolenia „Kolumbów”. Zginął 4 sierpnia 1944 roku podczas powstania warszawskiego walcząc w szeregach armii mając jedynie 23 lata. ENG Elegy was inspired by K. K. Baczyński's poem entitled Elegy IV. The piece is a musical vision of an extremely symbolic and emotional text. Despite its nostalgic mood, Elegy brings with it a luminous hope. - Wojciech Chałupka Krzysztof Kamil Baczyśki was a Polish poet, soldier of the Home Army and one of the representatives of the "Columbus" generation. He died on August 4, 1944 during the Warsaw Uprising fighting in the ranks of the army, being only 23 years old. Concert was recorded in April 2022 in Nowa Miodowa concer hall, Warsaw: https://nowamiodowa.pl/ Please, join us in our support and donate POLISH HUMANITARIAN ACTION: PL: https://www.pah.org.pl/wplac other countries: https://www.pah.org.pl/en/ "Ukraine must be constantly helped because this war is not yet over, and the Ukrainians must be supported . We should be reminded that this support must continue. (...) May it be as short as possible." (Marcin Machrowski) Please visit my profiles & website: Janusz Wawrowski: Facebook: https://www.facebook.com/januszwawrowskiviolinist Instagram: https://www.instagram.com/januszwawrowski.violin/ WWW: https://www.wawrowski.com/
Wojciech Chałupka - Reminiscences from the Other World for string orchestra
17:01

Wojciech Chałupka - Reminiscences from the Other World for string orchestra

Radom Chamber Orchestra & Szymon Morus Recorded by DUX Recording producers at the Final Concert of the Fourth Krzysztof Penderecki Composer's Competition ARBORETUM in Radom (29.11.2019) Program notes (Eng/Pl): Reminiscences from the Other World is a four-movement piece for string orchestra, referring to the 'Other World' by Gustaw Herling-Grudziński. It is a work that elaborates on the subject of the labor camps and human attitudes in that world. The title itself indicates a willingness to describe a different reality that prevails in the camp, and the words of Fyodor Dostoevsky written in 'Memoirs from the House of The Dead’ perfectly explain it: ‚’Here a different, separate world was opening up, it was unlike anything; here there were other separate laws, different customs, different habits and reflexes; here the lifeless house was with its life it like nowhere and extraordinary people. I’m going to describe this forgotten corner here.’’ The first movement: Tranquillo ma cantabile is the introduction of a listener into the world of gulag; reflective consonances are combined with sonorities inducing a mysterious mood. It is the image of reflection in the camp, and these are the memories of the ‚,old’’ life and an attempt to find oneself in this new reality. The second movement, Toccata is characterized by energy suspense, it aims to introduce the listener to the inhuman reality. The vortex of work, the view of inhuman situation and behaviors are described by means of motor passages and fast, virtuoso phrases. The movement that follows is entitled La Folie. A man left in the gulag fights for humanity, fights to maintain his human value. However, it’s hard to remain a normal person, because one can experience madness, simply become insane in that reality. The piece ends with and Epilogue. The tempo is slow with limited sound and expression. It is a prayer and an image of a man and his attitude. Dramatic and pathetic sound is an expression of hopelessness and resignation, the sound resembles sobbing. On can hear the melody of the song Holy Mother throughout the whole movement, and Reminiscences form the Other World end with the quote of this song in choral chant arrangement. The Words of this song are a request to the Mother of God and constitute the only hope for mankind: And once the last tear flows from the eye Oh! Holy Mother, at that hour Close our eyes with your hands The escape of sinners, pray for us! And when earthly life should pass, Ask, let Jesus shine for us in heaven For us to sing there Hosanna with the Angels Forever: pray for us! Amen. ————————— Opis utworu: Reminiscencje z Innego Świata to czteroczęściowy utwór na orkiestrę smyczkową, nawiązujący do ,,Innego Świata’' Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Jest to dzieło, którego podejmuje temat łagrów oraz postawy człowieka w ,,tamtym’’ świecie. Sam tytuł wskazuje na chęć opisania innej rzeczywistości, która panuje w obozie, a słowa Fiodora Dostojewskiego ze ,,Wspomnień z martwego domu’’ doskonale to tłumaczą: ,,Tutaj otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tutaj panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać.’’ Pierwsza część Tranquillo ma cantabile jest wprowadzeniem słuchacza w świat gułagu, refleksyjne współbrzmienia są zestawione z sonorystycznym brzmieniem, co wprowadza bardzo tajemniczy charakter. Ogniwo to jest obrazem refleksji w obozie, a więc wspomnieniami z ,,dawnego’’ życia, oraz próbą odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Drugie ogniwo, czyli Toccata, jest częścią o dużym napięciu energetycznym, ma ona na calu wprowadzić słuchacza w nieludzką rzeczywistość. Wir pracy, widok nieludzkich sytuacji oraz zachowań są opisane za pomocą motoryki oraz szybkich, wirtuozowskich fraz. Konsekwencją drugiego ogniwa jest trzecia część, La folie. Człowiek pozostawiony w gułagu walczy o człowieczeństwo, walczy o podtrzymanie swojej ludzkiej wartości. W tym wszystkim jednak ciężko pozostać normalną osobą, można stracić zmysły, wręcz oszaleć. Epilogue wieńczy dzieło. Finał ten charakteryzuje się muzyczną przestrzenią, jest kontrastem do wszystkich poprzednich części. To modlitwa, a także obraz człowieka i jego postawy. Dramatyczne oraz żałosne brzmienie jest wyrażeniem beznadziei i rezygnacji, przypomina szlochanie. Przez całą część słychać melodię pieśni ,,Matko Najświętsza’', a całe ‚,Reminiscencje z Innego Świata’’ kończą się cytatem tej pieśni w opracowaniu chorałowym. Słowa są prośbą do Matki Bożej i stanowią jedyną nadzieję dla człowieka: A gdy ostatnia łza z oka spłynie, O Matko święta, w onej godzinie Zamknij nam oczy Twymi rękami, Ucieczko grzesznych, módl się za nami! I kiedy ziemskie życie uleci, Proś, niech nam Jezus w niebie zaświeci, Byśmy Hosanna tam z Aniołami Śpiewali wiecznie: módl się za nami! Amen.
Wojciech Chałupka - Metanoia for flute and piano
12:04

Wojciech Chałupka - Metanoia for flute and piano

Wojciech Chałupka (1999) - Metanoia for flute and piano (2020) Jagoda Krzeminska - flute (https://www.jagodakrzeminska.com) Jeffery Macsim - piano Recorded at David Josefowitz Recital Hall at The Royal Academy of Music in London on 11.10.2020. Tranquillo ma cantabile - 0:00 Assai con moto et energico - 5:28 Epilogue - 8:59 Metanoia is a three movement piece for flute and piano, which is deficated for a flautist and a friend of mine Jagoda Krzeminska. Metanoia means a spiritual transformation and repentance. A word ’metanoia’ has its origins in Greek and comes from meta (transformation) and nous (mind). First movent Tranquillo ma cantabile is a form of meditation, it represents the begining of metanoia, a moment of searching for one’s own soul and identity. Second section Assai con moto et energico describes a transformation of a soul. A fight between a previous state of mind and heart and a present sensation of human soul. Third movement Epilogue represents a moment after the transformation, new sense of soul after the repentance. This section is kept in 7/4 meter which shows perfection and fulfilment, which is a state of soul after metanoia. ---------------------------------------------------------- Metanoia to trzyczęściowy utwór na flet i fortepian, który zadedykowany jest flecistce i przyjaciółce Jagodzie Krzemińskiej. Metanoja oznacza przemianę umysłową oraz nawrócenie. Wyraz metanoja jest słowem greckim i wywodzi się ze słów meta (przemiana) oraz nous (umysł). Pierwsza część Tranquillo ma cantabile jest formą medytaci, symbolizuje początkowy moment metanoji, moment poszukiwania własnej duszy oraz tożsamości, czyli medytację. Drugie ogniwo dzieła Assai con moto ed energico opisuje przemianę duszy. Walkę między tym co było w sercu i umyśle człowieka, a nowym stanem jego duszy. Ostatnia część Epilogue przedstawia moment po przemianie, nowy stan duszy po nawróceniu. Część ta utrzymana jest w metrum 7/4, co oznacza pełnie oraz doskonałość, czyli stan, który osiągnęła dusza po przemianie.
bottom of page